Một số sáng kiến cải tiến cấp đơn vị năm học 2014 - 2015

Để nâng cao chất lượng công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, toàn thể CBVC trong Trung tâm thường xuyên đổi mới phương pháp quản lý và đưa ra những sáng kiến cải tiến mới.
Tải tệp đính kèm | Đọc online

1, “Đổi mới quản lý dụng cụ thuỷ tinh phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học tại phòng thí nghiệm Hoá – Vi sinh và Phân tích kiểm nghiệm” – Tác giả: Đỗ Thị Ánh Hòa;

2, “Xe tự chế sử dụng làm xe đẩy dụng cụ” – Tác giả: Lê Xuân Chí;

3, “Tận dụng vật tư chế tạo đầu phân độ phục vụ công tác thực hành cơ khí” – Tác giả: Phan Quang Nhữ;

4, “Tận dụng vật tư chế tạo lưỡi chấn tôn có kích thước chiều dài lưỡi chấn khác nhau” – Tác giả: Phạm Đình Trọng.

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành thành công tốt đẹp

Bài viết trước

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành thành công tốt đẹp
Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2020

Bài viết tiếp theo

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2020

Bài viết liên quan