Chức năng nhiệm vụ

     A. Chức năng:

     Trung tâm Thí nghiệm Thực hành có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác quản lý và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ thí nghiệm, thực hành; phối hợp với các khoa, viện, bộ môn; tổ chức triển khai cho CBVC, học viên, sinh viên thực hiện các bài thí nghiệm, thực hành trong chương trình đào tạo và NCKH của Nhà trường; triển khai các hoạt động dịch vụ khoa học và chuyển giao công nghệ theo điều kiện và năng lực của Trung tâm.

     B. Nhiệm vụ:

     1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng quy hoạch xây dựng các phòng thí nghiệm; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho CBVC của Trung tâm.

     2. Phục vụ thí nghiệm thực hành: hàng năm, trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch mua sắm bảo hộ lao động; các mẫu vật phục vụ hoạt động thí nghiệm, thực hành theo kế hoạch đào tạo. Tổ chức mua sắm, thanh quyết toán theo quy định của pháp luật và quy chế của Nhà trường.

     3. Phục vụ nghiên cứu khoa học: Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ khoa học trong và ngoài Trường đến làm việc, nghiên cứu và triển khai ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ.

     4. Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị thí nghiệm: Quản lý Bảo tàng thủy sinh vật, tài sản thiết bị được giao; tổ chức bảo dưỡng, bảo trì và hiệu chỉnh trang thiết bị thí nghiệm thực hành; xây dựng phương án khai thác sử dụng hiệu quả thiết bị.

     5. Tổ chức các hoạt động dịch vụ KHCN và đào tạo trong một số lĩnh vực chuyên môn có điều kiện và khả năng thực hiện.

     6. Xây dựng kế hoạch phát triển và hợp tác trong các lĩnh vực thuộc chức năng chuyên môn của Trung tâm.

     7. Quản lý và đánh giá CBVC của đơn vị.

     8. Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động của Trung tâm TNTH theo quy định.

     9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

./.