Search

Giới thiệu về Trung tâm

TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH

Được thành lập tháng 5/2011 trên cơ sở tập trung các phòng thí nghiệm, thực hành của các Khoa/Bộ môn theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang, nhằm mục đích phối hợp các trang thiết bị, hỗ trợ nhau để phục vụ tốt cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Trung tâm được trang bị đầy đủ các chủng loại máy móc thiết bị để phục vụ cho công tác thí nghiệm thực hành, nghiên cứu khoa học ở nhiều lĩnh vực chuyên môn, như: Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ thực phẩm, Hóa vi sinh, Kỹ thuật lạnh, Môi trường, Bệnh học thủy sản, Dinh dưỡng và thức ăn, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật số - vi sử lý, Cơ điện tử, Cơ học, Vật liệu kỹ thuật, Cơ khí, Ô tô, Hóa học, Vật lý, Công nghệ sinh học.v.v.

            Với điều kiện tốt về cơ sở vật chất như trên, cùng với sự phối hợp chặt chẽ với các giảng viên, các nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành có khả năng đảm bảo tốt công tác phục vụ toàn bộ hoạt động thí nghiệm thực hành theo kế hoạch đào tạo; tạo điều kiện để cán bộ khoa học trong và ngoài trường đến làm việc, nghiên cứu và triển khai ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ; đồng thời sẽ tiến hành sản xuất dịch vụ trong một số lĩnh vực chuyên môn có khả năng và điều kiện thực hiện, như: Chế biến và nuôi trồng thủy sản; các sản phẩm về cơ khí, cơ điện tử; thiết kế hệ thống, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị lạnh.v.v.