Search

Cơ cấu tổ chức

 

 

SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHỈ EMAIL

CỦA CBVC TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH

 

STT

HỌ VÀ TÊN CBVC

SĐT DI ĐỘNG

ĐỊA CHỈ EMAIL

 1.  

Trần Tiến

Dũng

0904 666 645

dungtt@ntu.edu.vn

 1.  

Trần Tuấn

Hải

0353 609 269

haitt@ntu.edu.vn

 1.  

Lương Thị

Hậu

0978 468 379

hault@ntu.edu.vn

 1.  

Nguyễn Văn

Hòa

0966 337972

hoanv@ntu.edu.vn

 1.  

Đỗ Thị Ánh

Hòa

0983 171 412

anhhoadt@ntu.edu.vn

 1.  

Phan Thị Thanh

Huyền

0336 235 192

huyenptt@ntu.edu.vn

 1.  

Tạ Lê Đăng

Khôi

0905 291 988

khoitld@ntu.edu.vn

 1.  

Nguyễn Trung

Kiên

0794 596 937

kiennt@ntu.edu.vn

 1.  

Trần Ngọc

Lệ

0962 837 975

letn@ntu.edu.vn

 1.  

Đỗ Xuân

Lộc

0978 595 711

locdx@ntu.edu.vn

 1.  

Trần Đắc

Mạnh

0981 076 679

manhtd@ntu.edu.vn

 1.  

Nguyễn Minh

Nhật

0989 031 525

nhatnm@ntu.edu.vn

 1.  

Phan Quang

Nhữ

0967 879 299

nhupv@ntu.edu.vn

 1.  

Phan Thị

Phượng

0913 023 198

phuongpt@ntu.edu.vn

 1.  

Lê Thiên

Sa

0983 006 580

salt@ntu.edu.vn

 1.  

Trương Thị Thu

Thủy

0935 632 161

thuyttt@ntu.edu.vn

 1.  

Phí Văn

Thuyên

0968 502 345

thuyenpc@ntu.edu.vn

 1.  

Phạm Quang

Tĩnh

0984 241 617

tinhpq@ntu.edu.vn

 1.  

Nguyễn Thị Hà

Trang

0905 140 883

hatrangnguyen@ntu.edu.vn

 1.  

Nguyễn Thị Đoan

Trang

0972 101 030

doantrang@ntu.edu.vn