Chi bộ

CHI BỘ TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH

Chi bộ Trung tâm  có 11 đồng chí đảng viên

(Tính đến ngày 28/11/2022)

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Ngày vào Đảng

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Hòa

08/09/1979

 

Bí thư

2

Nguyễn Thị Hà Trang

14/08/1983

 

Phó Bí thư

3

Đỗ Xuân Lộc

01/08/1987

05/6/2017

Chi ủy viên

4

Đỗ Thị Ánh Hòa

10/12/1984

 

Đảng viên

5

Trần Ngọc Lệ

26/06/1979

 

Đảng viên

6

Phan Quang Nhữ

09/09/1967

12/01/2005

Đảng viên

7

Lê Thiên Sa

06/05/1980

 

Đảng viên

8

Phí Văn Thuyên

18/10/1981

 

Đảng viên

9

Phạm Quang Tĩnh

29/10/1964

 

Đảng viên

10

Tạ Lê Đăng Khôi

23/01/1988

 

Đảng viên DB

11

Lương Đức Vũ

20/11/1980

 

Đảng viên DB