Thông báo

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

  • 29/09/2017
- Thời gian: 15 giờ 00 ngày 29 tháng 9 năm 2017
- Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành
- Thành phần: Toàn thể CBVC trong Trung tâm chưa được học
Trân trọng ./.