Thông báo

Tiếp nhận Hướng dẫn sử dụng, vận hành gói thiết bị PTN Hóa 2019

Tiếp nhận Hướng dẫn sử dụng, vận hành gói thiết bị PTN Hóa 2019, cụ thể như sau:

- Thời gian: 08 giờ 00 thứ 4 ngày 04/9/2019.

- Địa điểm: Phòng thí nghiệm Hóa (Văn phòng khoa Xây dựng cũ cạnh Hội trường 2).

- Thành phần: GV hướng dẫn thực hành môn Hóa học, Viên chức quản lý PTN, CBGV và sinh viên liên quan có nhu cầu, ...

Trân trọng thông báo ./.