Search

Chi bộ

CHI BỘ TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH

Chi bộ Trung tâm  có 10 đồng chí đảng viên

(Tính đến ngày 19/12/2023)

 

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Kết nạp

Chính thức

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Hòa

08/9/1979

 25/01/2015

25/01/2016 

Bí thư

2

Nguyễn Thị Hà Trang

14/8/1983

 31/10/2011

31/10/2012 

Phó Bí thư

3

Đỗ Xuân Lộc

01/8/1987

05/6/2017

05/6/2018

Ủy viên

4

Đỗ Thị Ánh Hòa

10/12/1984

04/12/2015

04/12/2016

Đảng viên

5

Trần Ngọc Lệ

26/6/1979

25/01/2015

25/01/2016

Đảng viên

6

Phan Quang Nhữ

09/9/1967

12/01/2005

12/01/2006

Đảng viên

7

Lê Thiên Sa

06/5/1980

29/8/2014

 29/8/2015

Đảng viên

8

Phí Công Thuyên

18/10/1981

 31/3/2015

 31/3/2016

Đảng viên

9

Phạm Quang Tĩnh

29/10/1964

 24/5/2009

 24/5/2010 

Đảng viên

10

Tạ Lê Đăng Khôi

23/01/1988

22/9/2022

22/9/2023

Đảng viên

In nội dung