Search

Công đoàn

DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN VIÊN VÀ BAN CHẤP HÀNH

NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Stt

Họ và Tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

1

Đỗ Xuân

Lộc

Chủ tịch

locdx@ntu.edu.vn

2

Phí Văn

Thuyên

Phó Chủ tịch

thuyenpc@ntu.edu.vn

3

Phan Thị

Phượng

Ủy viên BCH

phuongpt@ntu.edu.vn

4

Trần Tiến

Dũng

Đoàn viên

dungtt@ntu.edu.vn

5

Trần Tuấn

Hải

Đoàn viên

haitt@ntu.edu.vn

6

Lương Thị

Hậu

Đoàn viên

hault@ntu.edu.vn

7

Đỗ Thị Ánh

Hòa

Đoàn viên

anhhoadt@ntu.edu.vn

8

Nguyễn Văn

Hòa

Đoàn viên

hoanv@ntu.edu.vn

9

Phan Thị Thanh

Huyền

Đoàn viên

huyenptt@ntu.edu.vn

10

Tạ Lê Đăng

Khôi

Đoàn viên

khoitld@ntu.edu.vn

11

Nguyễn Trung

Kiên

Đoàn viên

kiennt@ntu.edu.vn

12

Trần Ngọc

Lệ

Đoàn viên

letn@ntu.edu.vn

13

Trần Đắc

Mạnh

Đoàn viên

manhtd@ntu.edu.vn

14

Nguyễn Minh

Nhật

Đoàn viên

nhatnm@ntu.edu.vn

15

Phan Quang

Nhữ

Đoàn viên

nhupv@ntu.edu.vn

16

Lê Thiên

Sa

Đoàn viên

salt@ntu.edu.vn

17

Phạm Quang

Tĩnh

Đoàn viên

tinhpq@ntu.edu.vn

18

Nguyễn Thị Hà

Trang

Đoàn viên

hatrangnguyen@ntu.edu.vn

19

Nguyễn Thị Đoan

Trang

Đoàn viên

doantrang@ntu.edu.vn

20

Trần Thanh

Tùng

Đoàn viên

tungtt@ntu.edu.vn

21

Võ Tuấn

Anh

Đoàn viên

anhvt@ntu.edu.vn

In nội dung

DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN VIÊN VÀ BAN CHẤP HÀNH

NHIỆM KỲ 2017 - 2023

 

Stt

Họ và Tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

 1.  

Đỗ Thị Ánh

Hòa

Chủ tịch

anhhoadt@ntu.edu.vn

 1.  

Trần Tiến

Dũng

Đoàn viên

dungtt@ntu.edu.vn

 1.  

Trần Tuấn

Hải

Đoàn viên

haitt@ntu.edu.vn

 1.  

Lương Thị

Hậu

Đoàn viên

hault@ntu.edu.vn

 1.  

Nguyễn Văn

Hòa

Đoàn viên

hoanv@ntu.edu.vn

 1.  

Phan Thị Thanh

Huyền

Đoàn viên

huyenptt@ntu.edu.vn

 1.  

Tạ Lê Đăng

Khôi

Đoàn viên

khoitld@ntu.edu.vn

 1.  

Trần Ngọc

Lệ

Đoàn viên

letn@ntu.edu.vn

 1.  

Đỗ Xuân

Lộc

Đoàn viên

locdx@ntu.edu.vn

 1.  

Trần Đắc

Mạnh

Đoàn viên

manhtd@ntu.edu.vn

 1.  

Nguyễn Minh

Nhật

Đoàn viên

nhatnm@ntu.edu.vn

 1.  

Phan Quang

Nhữ

Đoàn viên

nhupv@ntu.edu.vn

 1.  

Phan Thị

Phượng

Đoàn viên

phuongpt@ntu.edu.vn

 1.  

Lê Thiên

Sa

Đoàn viên

salt@ntu.edu.vn

 1.  

Trương Thị Thu

Thủy

Đoàn viên

thuyttt@ntu.edu.vn

 1.  

Phí Văn

Thuyên

Đoàn viên

thuyenpc@ntu.edu.vn

 1.  

Phạm Quang

Tĩnh

Đoàn viên

tinhpq@ntu.edu.vn

 1.  

Nguyễn Thị Hà

Trang

Đoàn viên

hatrangnguyen@ntu.edu.vn

 1.  

Nguyễn Thị Đoan

Trang

Đoàn viên

doantrang@ntu.edu.vn

 1.  

Lương Đức

Đoàn viên

vuld@ntu.edu.vn

 1.  

Nguyễn Trung

Kiên

Đoàn viên

kiennt@ntu.edu.vn

 
In nội dung