Sáng kiến và nghiên cứu Khoa học

Quyết định Công nhận sáng kiến đợt I năm 2019

12/04/2021

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2016-2017

21/08/2017

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2015-2016

27/06/2016

Một số sáng kiến cải tiến cấp đơn vị năm học 2014 - 2015

29/09/2015

Tham gia nghiên cứu khoa học trong năm học 2013-2014

24/10/2014

Một số đề xuất áp dụng trong đơn vị trong năm học 2013-2014

24/10/2014

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị

16/07/2013