Sáng kiến và nghiên cứu Khoa học

Quyết định Công nhận sáng kiến đợt I năm 2019

 • 12/04/2021
 • 254

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2016-2017

 • 21/08/2017
 • 265

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2015-2016

 • 27/06/2016
 • 257

Một số sáng kiến cải tiến cấp đơn vị năm học 2014 - 2015

 • 29/09/2015
 • 260

Tham gia nghiên cứu khoa học trong năm học 2013-2014

 • 24/10/2014
 • 255

Một số đề xuất áp dụng trong đơn vị trong năm học 2013-2014

 • 24/10/2014
 • 173

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị

 • 16/07/2013
 • 133