Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025

  • 28-11-2022
  • /
  • Trung tâm TNTH
  • 72
  • Tin tức chung

Ngày 18/10/2022, tại phòng họp số 1 Trường Đại học Nha Trang, Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2022, phân tích những hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học; thảo luận thống nhất các mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025

Một số kết quả nổi bật của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022:

1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

          - Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, như: Phục vụ thí nghiệm, thực hành theo đúng kế hoạch đào tạo; triển khai công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị; điều chuyển linh hoạt các thiết bị tại các PTN để nâng cao hiệu quả sử dụng và kịp thời phục vụ đào tạo…

- Động viên, khuyến khích các VC tích cực phát huy sáng kiến, đề xuất mang lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị.

- Phối hợp với các khoa/bộ môn làm đề nghị mua bổ sung, nâng cấp thiết bị tại các PTN.

2. Về công tác xây dựng Đảng:

- Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, viên chức trong đơn vị.

- Chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hàng năm.

- Xây dựng tinh thần làm chủ, đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong toàn đơn vị; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong Chi bộ cũng như trong đơn vị.

- Lãnh đạo đơn vị thực hiện các biện pháp xiết chặt kỷ cương, nền nếp trong công việc.

- Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nên trong nhiệm kỳ qua không có hiện tượng tiêu cực nào xảy ra trong Chi bộ cũng như trong đơn vị.

- Phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đoàn viên và tổ chức các hoạt động xã hội.

 Mục tiêu tổng quát của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025 được Đại hội thảo luận thông qua là:

- Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.

- Nâng cao năng lực trong công tác phục vụ đào tạo, bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, nghiên cứu khoa học và dịch vụ khoa học công nghệ.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

           Đại hội đã bỏ phiếu và bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí:

         1, Đ/c Nguyễn Văn Hòa - Bí thư;

         2, Đ/c Nguyễn Thị Hà Trang - Phó Bí thư;

         3, Đ/c Đỗ Xuân Lộc - Ủy viên.

 
Một số hình ảnh:
Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022

Bài viết trước

Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022

Bài viết liên quan

Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022
28/11/2022

Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 và HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2022-2023
19/08/2022

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 và HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2022-2023

Trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2022
30/06/2022

Trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2022

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021
23/04/2021

Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021