Thông báo xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2013

  • 13-01-2012
  • /
  • Quản trị website
  • 314
  • Tin tức chung
Thực hiện công văn số 8253/BGDĐT-KHCNMT ngày 08/12/2011 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2013, Giám hiệu thông báo đến các Ông (Bà) trưởng đơn vị thực hiện một số công việc sau:
Thông báo xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2013

1) Phổ biến nội dung công văn số 8253/BGDĐT-KHCNMT đến toàn thể CBVC trong đơn vị.

2) Tổ chức cho các cá nhân trong đơn vị đăng ký các nhiệm vụ KH&CN năm 2013 (nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước, nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu theo nghị định thư, nhiệm vụ quỹ gen, chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ, đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ, dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương). Nhiệm vụ KH&CN đề xuất của các Viện, Trung tâm sẽ được đăng ký tại các khoa chuyên ngành liên quan.
   Các nhiệm vụ đề xuất cần bám sát chiến lược phát triển KH&CN của Bộ, ngành, đơn vị và kế hoạch KH&CN 2012-2016 của Trường.  

3) Tổ chức sơ tuyển ở cấp Khoa/Viện nhiệm vụ KH&CN do các cá nhân đề xuất (Quy trình và nội dung tổ chức sơ tuyển).  

4) Sau khi tổ chức sơ tuyển các đơn vị gửi hồ sơ về Phòng KHCN (02 bản in trên giấy có chữ ký của trưởng đơn vị hoặc cá nhân đề xuất nhiệm vụ và bản điện tử theo địa chỉ email khcnhtqt2006@gmail.com) trước ngày 06/02/2012 để Phòng tổng hợp trình Hội đồng Khoa học-Đào tạo Trường, Giám hiệu xem xét và hoàn chỉnh hồ sơ gửi Bộ GD&ĐT:
   4.1. Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước:  
   a. Danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước đề xuất theo Phụ lục 1 và 02 bản phiếu đề xuất đối với mỗi nhiệm vụ theo Phụ lục 2 (Các đơn vị có thể sử dụng những nhiệm vụ cấp Nhà nước đề xuất trong kế hoạch KH&CN 2012-2016 của Trường đã được Hiệu trưởng phê duyệt).
   b. Danh mục các nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư đề xuất theo Phụ lục 3 và 02 bản phiếu đề xuất đối với mỗi nhiệm vụ theo Phụ lục 4.
   c. Danh mục các nhiệm vụ quỹ gen theo biểu tại Phụ lục 5 và 02 hồ sơ đề xuất (theo Mẫu 1,2 Phụ lục 1; mẫu 1,2 Phụ lục 2; mẫu 1 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).
  4.2. Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ:
  a. Danh mục các chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ đề xuất theo Phụ lục 6 và 02 bản phiếu đề xuất đối với mỗi chương trình theo Phụ lục 7.
  b. Danh mục các đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đề xuất theo Phụ lục 8 và 02 bản phiếu đề xuất đối với mỗi đề tài theo Phụ lục 9 (Các đơn vị có thể sử dụng những đề tài cấp Bộ đề xuất trong kế hoạch KH&CN 2012-2016 của Trường đã được Hiệu trưởng phê duyệt).
  c. Danh mục các dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ đề xuất theo Phụ lục 10 và 02 bản phiếu đề xuất đối với mỗi dự án theo Phụ lục 11.
  d. Danh mục các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu đề xuất theo Phụ lục 12 và 02 bản phiếu đề xuất đối với mỗi dự án theo Phụ lục 13.
  e. Danh mục nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương đề xuất theo Phụ lục 14 và 02 bản phiếu đề xuất đối với mỗi nhiệm vụ theo Phụ lục 15.

Mọi phát sinh trong khi triển khai thực hiện có thể liên hệ với Phòng Khoa học Công nghệ (đ/c Nghiệp – 0983.834.933) để có sự hỗ trợ cần thiết.

Đây là một trong các nhiệm trọng tâm của Nhà trường, đề nghị các đơn vị hết sức lưu ý trong việc triển khai thực hiện để đảm bảo hoàn thành kế hoạch KH&CN năm 2013 đúng tiến độ./.
Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025

Tin tiếp theo

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025

Bài viết liên quan

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025
28/11/2022

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2022-2025

Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022
28/11/2022

Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 và HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2022-2023
19/08/2022

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 và HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2022-2023

Trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2022
30/06/2022

Trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2022